ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 8 มกราคม 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส โดยมีนางสาวคอทรีหม๊ะ  หะยีอารุณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบให้ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 99 ราย เป็นเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีฉุกเฉิน 18 ราย เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน 26 ราย เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง 27 ราย    เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก 13 ราย และ เงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 15 ราย


Share: