พม.นราธิวาส โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณ 2565

พม.นราธิวาส โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณ 2565


Share:โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต


Share:โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผู้ปกครองยุคใหม่ ลงทะเบียนตั้งแต่ 16 กันยายน 2565 เป็นต้นไป ต้องสมัคร รับเงินผ่านพร้อมเพย์ ลงทะเบียนพร้อมเพย์กับธนาคารที่เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารไว้ ด้วยเลขประจำตัวประชาชน เท่านั้น

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผู้ปกครองยุคใหม่ ลงทะเบียนตั้งแต่ 16 กันยายน 2565 เป็นต้นไป ต้องสมัคร รับเงินผ่านพร้อมเพย์ ลงทะเบียนพร้อมเพย์กับธนาคารที่เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารไว้ ด้วยเลขประจำตัวประชาชน เท่านั้น


Share:ประกาศ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส

เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส


Share:พม.นราธิวาส ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

ส่งใจส่งความสุข ดื่มไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย ต้อนรับปีใหม่ 2566 พม.นราธิวาส ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 และหลังเทศกาลปีใหม่ ร่วมสร้างการรับรู้ เฝ้าระวัง ป้องกัน มิให้มีการซื้อ ขาย หรือจำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่เด็กและเยาวชน ห้ามจำหน่ายแอลกอฮอล์ให้แก่เด็ก


Share:นายกรัฐมนตรีมอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

นายกรัฐมนตรีมอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial