20 พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย

20 พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย 29 ก.ย. – 3 ต.ค. 2565 ณ กระทรวง พม. สะพานขาว กทม.


Share: