14 กรกฎาคม 2565 “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ”

คติธรรม สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก คำขวัญเนื่องในวันงตดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โอวาท ศาสนาคริสต์ ศาสนาซิกข์ ศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู และศาสนาอิสลาม


Share: