โครงการแข่งขันเพื่อพัฒนาศักยภาพและปูพื้นฐานทักษะแห่งอนาคต “Coding Arena” และ ” Make a Move”

โครงการแข่งขันเพื่อพัฒนาศักยภาพและปูพื้นฐานทักษะแห่งอนาคตผ่านแพลตฟอร์ม “Coding Arena” และ “เกมส่งเสริมการออมเงิน Make a Move”เพื่อ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (M-society League)


Share: