สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคใต้ เปิดรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบัญพัฒนาองค์กรชุมชน


Share: