รองปลัด พม. เป็นประธานการประชุมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA4.0) และจัดทำแผนพัฒนาองค์การของสป.พม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รองปลัด พม. เป็นประธานการประชุมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA4.0) และจัดทำแผนพัฒนาองค์การของสป.พม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


Share: