ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้พัฒนาก้าวไปตามแนวพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส

13.30 น. นางสาวคอทรีหม๊ะ หะยีอารุณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้พัฒนาก้าวไปตามแนวพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมหลวงปริวรรตวรวิจิตร ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราะิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายชินวุฒิ ขาวสำลี เป็นประธานการประชุม ดังกล่าว


Share: