ประชาสัมพันธ์ ประชาชนอายุ 60 ปีขึ้นไป และ ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 7 โรค

ประชาสัมพันธ์ประชาชนอายุ 60 ปีขึ้นไป และ ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 7 โรคที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วนั้นให้ดูวัน และสถานที่ฉีด


Share: