ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง กำหนดคุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวดและเอกสารประกอบการส่งผลงานเข้าประกวดเพิ่มเติม และขยายกรอบระยะเวลาในการดำเนินการประกวดผลิตภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2565


Share: