ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการวินัจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการวินัจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ


Share: