คู่มือประชาชน

คู่มือประชาชน

1.คู่มือสำหรับประชาชน : ให้คำปรึกษาเยียวยาก่อนเลิกรับบุตรบุญธรรม

2.คู่มือสำหรับประชาชน : กระบวนการให้คำปรึกษาเยียวยาก่อนเลิกรับบุตรบุญธรรมซึ่งยังเป็นเด็ก

3.คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับอนุญาตให้ตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน

4.คู่มือสำหรับประชาชน : การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ (กรณีขออุปการะเด็กถูกทอดทิ้งที่มีผู้เลี้ยงดูในครอบครัว)

5.คู่มือสำหรับประชาชน : การรับจดทะเบียนองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน

6.คู่มือสำหรับประชาชน : การรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน

7.คู่มือสำหรับประชาชน : การรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์

8.คู่มือสำหรับประชาชน : การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของอาสาสมัคร

9.คู่มือสำหรับประชาชน : การรับรององค์กรที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

10.คู่มือสำหรับประชาชน : การออกใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป

11.คู่มือสำหรับประชาชน : การออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรณี การขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ

12.คู่มือสำหรับประชาชน : การออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรณี การยกเลิกการมีบัตรประจำตัวคนพิการ

13.คู่มือสำหรับประชาชน : การออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรณี บัตรหมดอายุ บัตรชำรุด บัตรสูญหาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญของบัตรประจำตัวคนพิการ

14.คู่มือสำหรับประชาชน : ต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานรองรับเด็กเอกชน  (สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาฟื้นฟู)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial