ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ “ร่างพระราชบัญญาติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว (ฉบับที่..) พ.ศ. …” ครั้งที่ 2 (ระยะเวลารับฟัง 9 ตุลาคม ถึง 6 พฤศจิกายน 2566 )


Share: